IMG_5699IMG_5699Els trastorns del neurodesenvolupament són un grup d'afeccions amb inici al període de desenvolupament, que es manifesten de manera precoç, sovint abans que el nen comenci l'escola primària i es caracteritzen per un dèficit del desenvolupament que produeix deficiències en el funcionament personal, social, acadèmic o ocupacional.

El seu rang és molt variable i abraça des de dèficits puntuals, limitats i circumscrits a l'aprenentatge o del control de les funcions cognitives fins a deficiències de les habilitats socials o de la intel·ligència (DSM-5).

Les diferents fases del desenvolupament, des de l'embrionari/fetal fins a l'adultesa, impliquen canvis neurofisiològics, endocrins, cognitius, emocionals i conductuals.

Considerar el moment o etapa del desenvolupament en què incideixen els diferents factors involucrats propicien canvis d'una conducta predictible per una conducta observable com disruptiva, requereix una observació i comprensió fenomenològica que permeti oferir un diagnòstic oportú. Els trastorns de neurodesenvolupament, agafats a temps passen a ser disfuncions reversibles.

Un equip multidisciplinari d'especialistes de l’àrea de salut mental infantojuvenil de l’Hospital Universitari General de Catalunya lidera la Unitat d'Avaluacions Neuropsicològiques per donar resposta personalitzada a nens i joves amb trastorns de l'aprenentatge escolar i la conducta adaptativa social pel que fa al diagnòstic, tractament i assessorament escolar i familiar.

Els trastorns del neurodesenvolupament repercuteixen en la qualitat de vida i interfereixen significativament en el progrés escolar i l'adaptatiu social. Poden afectar qualsevol esfera de funcionament de l'individu entre d'altres la cognitiva i la de regulació del comportament i la conducta.

Entre els trastorns que afecten l’aprenentatge escolar i sovint la conducta adaptativa social hi ha:

  • Discalculia.
  • Discapacitat Intel·lectual.
  • Dislèxia.
  • TDAH i Trastorns de l’Atenció i Temps Cognitiu Lent (TCL).
  • Trastorn de l'esfera afectiva (ansietat i depressió).
  • Trastorns de la coordinació motriu (dispraxies o TDC).
  • Trastorns de les funcions cognitives secundàries a dany cerebral.
  • Trastorns del comportament i de la conducta.
  • Trastorns de l'espectre de l'autisme (TEA).
  • Trastorns del llenguatge (TEL).

Aquests trastorns condicionen una manca d’habilitat per a determinats aprenentatges.

Qualsevol desviació a l'aprenentatge respecte al grup d'edat mereix una atenció específica.