INFORMACIÓ LEGAL

En compliment del que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s'informa que l'entitat prestadora de Serveis és la mercantil IDCQ Hospitales y Sanidad, S.L.U. (D'ara endavant, Grup Hospitalari Quirónsalud), societat amb nacionalitat espanyola i domicili social a Madrid, C / Zurbarán 28, 28010 Madrid, CIF B-87324844, Registre mercantil de Madrid, constant l'últim i actual en el Tom 34.117, Foli 103, Secció 8, Full M-609942, inscripció 5a; entitat autoritzada per a la prestació de Servei sanitaris a través de l'adreça d'Internet www.quironsalud.esEste enlace se abrirá en una ventana nueva
Este enlace se abrirá en una ventana nueva

OBJECTE

Les presents Condicions d'ús (en endavant les Condicions) tenen per objecte regular l'accés, la navegació i l'ús de la pàgina web (en endavant el Portal, Portal Web, Web o pàgina web) del Grup Hospitalari Quirónsalud. L'accés, la navegació i / o l'ús del Portal, impliquen l'acceptació de la totalitat de les estipulacions previstes en les presents Condicions, així com de la Política de privacitat o protecció de Dades i la Política de Cookies.

Hi ha, però, determinats serveis i continguts accessibles a través del Portal Web, sotmesos a condicions particulars que poden substituir i/o complementar les presents Condicions.

CONDICIÓ D'USUARI

S'entendrà per usuari a la persona que accedeixi, navegui i utilitzi el Portal web, els serveis i / o els continguts allotjats en el mateix.

La navegació, accés i ús del portal web no requereixen de registre previ, però, hi ha determinats serveis oferts a través d'aquest, l'accés estarà necessàriament condicionat al registre i acceptació de condicions particulars que regiran el referit servei.

L'accés al Portal Web per part de menors, s'entendrà autoritzat expressament pels seus pares, tutors o els seus representants legals, els quals respondran pels actes que els menors portin a terme com usuaris de la web d'acord amb la normativa aplicable.

REQUISITS D'ÚS

Per a l'accés al Portal i als serveis que s'ofereixen, es necessitarà un dispositiu que compleixi els requisits de compatibilitat de maquinaria i programari (que poden variar al llarg del temps) i accés a Internet. L'usuari serà conscient que aquests factors poden influir en el rendiment del Portal Web i/o en la possibilitat d'accedir als serveis que s'ofereixen en els mateixos.

Grup Hospitalari Quirónsalud no és responsable de la impossibilitat d'accés o deficiències en el funcionament del Portal Web i/o dels serveis oferts a través d'aquest per ús de dispositius inadequats, o per interrupcions de servei d'Internet derivades de saturació de la xarxa o qualsevol altra raó.

NORMES D'ÚS

Ús del Servei: l'usuari es compromet en tot cas a utilitzar el Portal i els seus serveis de manera diligent, correcta, lícita, de conformitat amb la llei, l'Avís Legal, les Condicions (i/o les que resultin aplicables en cada cas concret), reglaments d'ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral, els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

A aquest efecte, s'ha d'abstenir de dur a terme qualsevol activitat il·lícita, prohibida, o lesiva dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del Grup Hospitalari Quirónsalud, d'altres usuaris o de qualsevol usuari d'Internet (maquinaria i programari).

Control d'Accés: l'Usuari podrà accedir únicament a aquells recursos del sistema d'informació als quals estigui autoritzat.

Fitxers Temporals: la informació emmagatzemada al Portal Web s'ha de consultar sobre els sistemes del Grup Hospitalari Quirónsalud sense que l'Grup Hospitalari Quirónsalud es pugui considerar en cap cas responsable de la informació que l'usuari exporti d'aquests Sistemes.

Condicions d'ús: Quan l'usuari estigui utilitzant el Portal Web, serà responsable de garantir que la informació que utilitza no pugui ser vista per persones no autoritzades.

L'Usuari es compromet expressament a no emmagatzemar, utilitzar, transmetre o difondre:

 • Cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers.
 • Distribució de virus a través d'Internet, cucs, troians o qualsevol altra activitat destructiva, com saturació, "mailbombing", etc. o atacs de denegació de servei.
 • Les activitats que interrompin o interfereixin en l'ús efectiu dels recursos de xarxa d'altres persones.
 • La recollida i/o utilització de dades personals d'altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que disposa la normativa sobre protecció de dades.
 • Compartir les claus d'accés facilitades (per al cas que el mateix estigués registrat com a usuari d'un determinat servei que així ho requereixi) amb una altra persona física o jurídica.
 • Destruir, alterar, inutilitzar o de qualsevol altra forma danyar les dades, programes o documents electrònics del Grup Hospitalari Quirónsalud o de tercers.
 • Obstaculitzar l'accés d'altres usuaris mitjançant el consum massiu i injustificat dels recursos informàtics a través dels quals Grup Hospitalari Quirónsalud presta qualsevol dels seus serveis, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes.
 • Utilitzar el sistema per intentar accedir a àrees restringides del servidor, sense la deguda autorització del Grup Hospitalari Quirónsalud.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El disseny, imatges, rètols, signes distintius, nom comercial, marques, logotips, productes i serveis, etc. que conté la web es troben protegits per la Llei de propietat industrial i són propietat del Grup Hospitalari Quirónsalud, sense que es pugui entendre que l'ús o accés al Portal Web i / o als serveis que s'hi faciliten, atribueixi a l'Usuari dret algun sobre el citat disseny, imatges, rètols, signes distintius, nom comercial, marques, logotips, productes i serveis.

Així mateix, la web, el seu codi font i els continguts als quals s'accedeix a través d'aquest lloc són propietat intel·lectual del Grup Hospitalari Quirónsalud i/o de tercers, sense que es puguin entendre cedits a l'Usuari en cap supòsit.

Grup Hospitalari Quirónsalud és titular o llicenciatari de tots els drets sobre el contingut del Portal Web i dels serveis oferts a través d'aquest. L'accés a la Web o els seus serveis no atorga als usuaris dret, ni titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual o industrial sobre els Continguts que allotja. L'Usuari reconeix i accepta que el seu ús queda terminantment prohibit així com la seva reproducció, comunicació i / o distribució, modificació, alteració o descompilació, ja sigui amb finalitats d'ús personal, privat i no lucratiu o amb fins comercials o lucratius.

Grup Hospitalari Quirónsalud es reserva la possibilitat d'exercir les accions judicials que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual i industrial.

RESPONSABILITAT DE L'USUARI

L'usuari serà responsable de:

 • Mantenir la confidencialitat de les Claus que se li proporcionin, si s’escau.
 • Facilitar informació correcta al Grup Hospitalari Quirónsalud, qualsevol errada en les dades facilitades serà de la seva exclusiva responsabilitat. De la mateixa manera, l'Usuari serà responsable de mantenir de forma actualitzada tota aquella informació que hagi facilitat al Grup Hospitalari Quirónsalud, de manera que aquesta respongui, en cada moment, a la situació real de l'Usuari.
 • Els danys i perjudicis que es puguin ocasionar al Grup Hospitalari Quirónsalud o a tercers per les dades aportades, com a conseqüència de la utilització de dades no actualitzades, falses o que no es corresponen amb la realitat i per la utilització per part de tercers de les claus personals de l’Usuari.
 • En el cas que l'Usuari obtingui còpia de les seves dades clíniques, aquest serà única i exclusivament responsable de l'ús i custòdia d'aquesta informació.

DISPONIBILITAT DELS SERVEIS

La informació, continguts o els serveis oferts a través del web són els que Grup Hospitalari Quirónsalud decideix en cada moment i poden variar al llarg del temps. Per tant, no hi ha obligació per part deI Grup Hospitalari Quirónsalud de mantenir disponibles els serveis. No obstant això, Grup Hospitalari Quirónsalud informarà als Usuaris quan decideixi cancel·lar la continuïtat d'un determinat servei i les condicions del cessament d'aquest.

Així mateix, Grup Hospitalari Quirónsalud podrà anul·lar l'accés als serveis, totalment o parcialment, a aquells Usuaris que incompleixin les presents Condicions.

GARANTIA I RESPONSABILITAT QUIRÓNSALUD

Tot i que Grup Hospitalari Quirónsalud utilitza sistemes compatibles amb la majoria de les tecnologies existents en el mercat, no pot garantir la compatibilitat dels dispositius utilitzats per l'Usuari.

Grup Hospitalari Quirónsalud no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Portal o dels Serveis oferts. Grup Hospitalari Quirónsalud estarà exempta de qualsevol responsabilitat derivada de l'accés i ús de la web o dels serveis oferts a través de la mateixa (fallades en el rendiment, interrupcions o demora en el funcionament dels servei, fallada del sistema o de la línia, etc. ), fins i tot si es produís alguna fallada o mal funcionament que causés danys en eines informàtiques de terceres persones. En aquest sentit, l'Usuari accedeix a la web i als serveis sota la seva exclusiva responsabilitat.

Els serveis que s'ofereixen a través de la pàgina web compleixen amb el que disposa l'ordenament jurídic espanyol.

Grup Hospitalari Quirónsalud queda alliberada de qualsevol responsabilitat en cas d'un ús indegut del Portal i/o dels serveis per part de l'usuari.

Grup Hospitalari Quirónsalud no serà responsable en els supòsits d’indisponiblitat dels serveis per causes de força major o suspensió temporal dels mateixos per raons tècniques. Per tant, Grup Hospitalari Quirónsalud no assumirà cap responsabilitat pels danys, pèrdues que puguin patir com a conseqüència de successos que no haguessin pogut preveure, o que previstos fossin inevitables, bé per cas fortuït o força major.

Grup Hospitalari Quirónsalud no es fa responsable de qualsevol error, error tècnic, accident, avaria, manipulació, interrupció en els serveis o qualsevol altra incidència que pugui sorgir en productes, equips o serveis tècnics aliens al Grup Hospitalari Quirónsalud els quals l'ús sigui necessari per a l'accés als serveis.

Tot i que Grup Hospitalari Quirónsalud ha actuat de forma diligent i ha adoptat les mesures necessàries, d'acord amb l'estat de la tecnologia, per evitar possibles bretxes en la seguretat del Portal, no es pot garantir la impossibilitat absoluta de vulnerabilitat de les mesures de seguretat adoptades.

Grup Hospitalari Quirónsaludno es fa responsable de la legalitat d'altres llocs web de tercers des dels quals es pugui accedir al Portal. Grup Hospitalari Quirónsaludtampoc respon per la legalitat d'altres llocs web de tercers, que puguin estar vinculats o enllaçats des d'aquest portal.

MODIFICACIÓ DEL CONTINGUT I LES CONDICIONS

Grup Hospitalari Quirónsaludpodrà afegir noves funcionalitats a la web i / o modificar les actuals Condicions. En aquest cas, Grup Hospitalari Quirónsalud publicarà l'actualització al Portal perquè l'usuari tingui coneixement de qualsevol canvi. Si l'Usuari no estigués d'acord amb les noves condicions, disposarà d'un termini de quinze dies naturals des de la comunicació per resoldre el contracte mitjançant comunicació fefaent al Grup Hospitalari Quirónsalud. El transcurs del referit termini sense que l'Usuari hagi manifestat res en contra, implicarà la plena acceptació de les noves condicions.