Normativa Lactància Materna

Codigo:HG/PCL1A.3POC031. INTRODUCCIÓ: Objecte i abast

La Lactància materna és el millor aliment que una mare pot oferir al seu fill, no només pels components beneficiosos que conté la llet materna sino també per la creació del vincle afectiu que es produeix entre el recent nascut i la mare, considerant com una experiència única i inoblidable. Els beneficis de la lactància materna no només afavoreixen al nadó sino que també aporta nombroses avantatges a la mare.

Des d’un altre punt de vista, la lactància materna col·labora amb l’ecologia, ja que no hi ha res que s’hagi d’envasar i disminueix per tant, la contaminació ambiental i també al mateix temps suposa un estalvi pels pares.

Principis en els que es basa aquesta normativa:

Quirón Salut Hospital General de Catalunya, com institució sanitària en pro de la lactància materna i d’acord amb l’estratègia internacional " Iniciativa per la Humanització de l’Assistència al Naixement i la Lactància" IHAN, promou i recolza el millor inici de vida, assegurant pràctiques òptimes en atenció al embaràs, part i post part, per aquest motiu , les persones que dirigeixen el mateix i els professionals que treballen en ell , sabem que la lactància materna és la millor forma d’alimentar als nens i reconeix els grans beneficis per la salut que suposa tant per la mare com pel seu fill. Per tant aquest centre s’ha proposat aplicar les recomanacions de l’OMS i d’UNICEF contingudes en la seva declaració conjunta "Protecció, Promoció i Recolzament de la Lactància Materna " i complir amb les "Deu passes cap a una Feliç Lactància Natural." I amb els criteris de la seva última revisió.


 • 1 Les Deu passes cap a una Feliç Lactància Natural proposades per l’IHAN són:
  • 1) Disposar d’una Normativa sobre Lactància Natural.
  • 2) Capacitar a tot el personal per poder portar a terme aquesta política
  • 3) Informar a les embarassades dels beneficis de la LM i com realitzar-la
  • 4) Ajudar a les mares a iniciar la LM en la mitja hora següent al part. Col.locar al nadó en contacte pell en pell amb la seva mare just després del part, almenys durant una hora i ensenyar a les mares a reconèixer quan els seus nadons estan preparats per ser alletats, oferint ajuda en cas necessari
  • 5) Mostrar a les mares com alletar i com mantenir la lactància inclús si han de separar-se del seu fill
  • 6) No donar als recent nascuts altre aliment o beguda que no sigui llet materna, a no ser que estigui mèdicament indicat
  • 7) Practicar allotjament conjunt. Permetre que les mares i els recent nascuts estiguin junts les 24 hores del dia
  • 8) Animar a les mares a alletar a demanda
  • 9) No donar als nens alimentats al pit, biberons, tetines o xumets
  • 10) Fomentar l’establiment de grups de recolzament a la lactància natural i procurar que les mares es posin en contacte amb ells a la sortida de l’hospital.


Altres criteris a assolir:


 • 2 El codi de Comercialització de Succedanis de llet materna.
 • 3 Tenir al menys el 75% de Lactància materna exclusiva en el moment de l’alta hospitalària.
 • 4 Oferir informació i recolzament a les mares que no alleten, per promoure el vincle mare fill i donar formació de la lactància artificial.
 • 5 Oferir una assistència al part d’acord amb l’Estratègia d’Atenció al Part Normal del Sistema
 • Sanitari de Salut.

Objectiu General:

Promoure iniciatives encaminades a augmentar l’inici i durada de la lactància materna.

Objectius específics:

Assegurar que totes les mares reben informació sobre els beneficis de la lactància per l’alimentació i criança del recent nascut i nen petit sobre qualsevol altre tipus d’alimentació, i els riscos potencials de l’alimentació amb fórmula, per que puguin prendre una decisió informada sobre la manera d’alimentar als seus fills.

Facilitar que el personal sanitari creï un ambient favorable a la lactància, i que tingui els coneixements necessaris per donar el recolzament i informació que permeti a les mares continuar alletant de manera exclusiva durant 6 mesos.

Fomentar la col·laboració i cooperació necessàries, entre els professionals de l’Hospital i entre els professionals i els grups de recolzament locals, que garanteixin la continuïtat d’aquests objectius i per fomentar el desenvolupament d’una cultura de lactància materna en l’entorn local.

DOCUMENTACIÓN DE REFERÈNCIA/LEGISLACIÓ APLICABLE


 • Iniciativa per la Humanització de l’Assistència al Naixement i la Lactància http://www.ihan.es/Este enlace se abrirá en una ventana nueva
 • 2. NORMATIVA:
  • 1- Difusió de la normativa
   • 1.1 Aquesta Normativa es posarà en coneixement de tots els professionals sanitaris que tinguin contacte amb dones embarassades i mares. Tot el personal rebrà o tindrà accés a una còpia d’aquesta normativa.
   • 1.2 La normativa es donarà a conèixer al personal de nova incorporació només començar a treballar a l’hospital.
   • 1.3 Es comunicarà aquesta normativa a les embarassades, perquè coneguin el tipus d’assistència que rebrà en el centro i estarà penjada a la web del hospital per facilitar coneixement i consulta.
   • 1.4 La normativa estarà penjada en forma de póster en totes les àrees del hospital on s’atengui mares i fills, en català i castellà. Els pares han de conèixer l’existència d’aquesta normativa i de les cures que fomenta, per això s’entregarà a totes les mares ingressades una versió reduïda.
 • 2- Formació dels professionals sanitaris
  • 2.1 Els professionals sanitaris seran els principals responsables de recolzar a les mares que alletin i ajudar-les a superar les dificultats que se’ls presenti.
  • 2.2 Tots els professionals sanitaris d’aquest centre que tinguin contacte amb embarassades i mares rebran formació en Lactància a un nivell apropiat a la seva categoria professional. El personal de nova incorporació en l’àrea matern-infantil rebrà formació acreditada en els primers 12 mesos d’iniciar la seva tasca professional i a la seva incorporació rebrà formació bàsica en lactància materna i se li farà entrega de la normativa.
  • 2.3 Tot el personal no assistencial que compleixi funcions en l’àrea matern-infantil serà informat de la normativa.
  • 2.4 Tots els professionals sanitaris de l’àrea matern-infantil rebran formació per poder ensenyar a las mares que decideixin no alletar la correcta preparació de biberons, així com reforçar el vincle mare-fill i seran coneixedores dels fulls de recomanacions al alta per entregar a les mares que han decidit o no han pogut alletar de forma natural.
  • 2.5 El responsable de lactància i el departament de formació de Quirón salut Hospital General de Catalunya, es responsabilitzarà de proporcionar la formació necessària a tot el personal. Així mateix s’encarregaran de controlar l’eficàcia de la formació rebuda i publicaran anualment els seus resultats. També elaboraran el pla de formació per tal efecte.
 • 3-Informació a les dones embarassades sobre els beneficis i maneig de la lactància.
  • 3.1 El personal involucrat en les cures prenatals han d’assegurar-se que a totes les embarassades se’ls informa dels beneficis de l’alletament i dels riscos potencials de l’alimentació amb llet de fórmula.
  • 3.2 Las embarassades que fan seguiment en el nostre centre seran informades de forma individual sobre l’alimentació infantil en la seva visita amb la llevadora de l’àrea ambulatòria. A més rebrà informació de la lactància en les classes de preparació al part i durant la seva estada a l’hospital.
  • 3.3 L’objectiu dels professionals de Quirón-salut serà donar confiança a les mares en les seves habilitats d’alletar, per això se’ls explicarà de manera clara i simple a totes les embarassades les bases fisiològiques de la lactància i les dificultats més freqüents.
  • 3.4 El centre participarà como institució en la realització d’activitats per fomentar la lactància materna a nivell sociocultural.
 • 4- Inici del alletament
  • 4.1 S’animarà a totes les mares a tenir al seu fill pell amb pell després del naixement sense tenir en conte el tipus d’alimentació escollit. Es mantindrà el contacte pell amb pell, sense interrupcions tant temps com la mare i fill necessitin com a mínim de 60 a 90 minuts.
  • 4.2 Durant aquest temps el contacte pell amb pell no s’ha d’interrompre per part del personal sanitari per realitzar procediments de rutina ja que aquests procediments es portaran a terme passades les dues primeres hores.
  • 4.3 En el cas de haver d’interrompre per indicació clínica o per indicació de la mare, serà reiniciat tan aviat com la situació clínica de la mare i fill ho permeti.
  • 4.4 La primera presa de pit la realitzarà en el post part immediat amb ajuda del personal del servei.
  • 4.5 En cas de cesària mare i fill romandran junts per poder estar pell amb pell, en cas que per motiu clínic de la mare no sigui possible es fomentarà el pell amb pell amb el pare.
 • 5 -Ensenyar a les mares com alletar i com mantenir la lactància
  • 5.1 A totes les mares se’ls oferirà ajuda amb la lactància durant les primeres sis hores del naixement. Si el nadó estigués dormit molt temps se li indicarà a la mare que el desperti, però sense oblidar explicar-li que només cal fer-ho els primers dies i no de manera indefinida.
  • 5.2 Els professionals de la unitat estaran disponibles per ajudar a les mares amb les preses durant tota l’estada a l’hospital i els oferiran el recolzament que necessiten perquè en el moment de l’alta hagin assolit al màxim les habilitats per l’alletament i la cura del seu fill.
  • 5.3 Els professionals s’interessaran i observaran el progrés de la lactància materna cada vegada que entrin en contacte amb la mare i estigui alletant al seu fill, per poder identificar de forma precoç possibles complicacions i aplicar solucions adequades.
  • 5.4 Els professionals s’asseguraran que les mares reben el recolzament necessari sobre la col·locació correcta del nen al pit perquè hi hagi una bona agafada i perquè puguin extreure la llet manualment. A més se’ls entregarà a les mares un follet explicatiu sobre l’extracció manual de llet i sobre el seguiment de la lactància en cas de tenir de separar-se del seu fill.
  • 5.5 Tant els professionals con les mares han de conèixer els signes de transferència eficaç de la llet materna.
  • 5.6 S’animarà a les mares que lactin als seus fills en posició de criança biològica i es fomentarà l’auto agafada (que sigui el nen qui es dirigeix al pit i l’agafa de manera espontània).
  • 5.7 Si per raons mèdiques s’ha separar la mare del fill, el personal educarà a les mares per extreure’s la llet de forma manual o con extractor (manual o elèctric) donar el suport necessari per adquirir les habilitats i se’ls informarà que l’extracció ha de fer-se almenys 8 vegades al dia.
  • 5.8 Abans de l’alta, les mares rebran informació oral i escrita de com reconèixer si l’alletament és eficaç.
 • 6 –Recolzament a la lactància exclusiva
  • 6.1 No es donarà cap beguda ni lactància artificial als nens alletats, excepte en cas d’indicació mèdica o elecció materna informada. La decisió d’oferir suplements per raons mèdiques es farà per un pediatra. I les raons per suplementar han de discutir-se amb els pares i anotar-se en la història clínica del nen.
  • 6.2 Abans d’introduir la llet artificial als nens alletats, s’animarà a les mares a treure’s llet per donar-la al nen amb xeringa, així es pot reduir la necessitat d’administrar fórmula artificial.
  • 6.3 Quan els pares siguin els que demanin suplement, s’avaluarà la presa i el professional s’interessarà pels motius de preocupació dels pares. Si els suplements no estan clínicament indicats, s’han d’informar als pares de la fisiologia de la lactància i solucionar els seus dubtes a més d’informar sobre la preparació de la llet de fórmula de forma individualitzada Se respectarà sempre la decisió dels pares. Aquesta conversa es registrarà en la història clínica del nen.
 • 7-Allotjament conjunt i mantenir prop del nen
  • 7.1 Les mares assumiran la responsabilitat primària de la cura del seu fill.
  • 7.2 Mare i fill només es separaran quan l’estat clínic d’un o altre precisi de cures en una altra àrea.
  • 7.3 Els nens tant alletats com alimentats amb fórmula romandran amb les seves mares les 24 hores de dia.
  • 7.4 Les mares que es recuperen d’una cesària i que es trobin en l’àrea d’hospitalització també romandran les 24h amb el seu fill.
  • 7.5 Quan les mares es troben a la unitat de cures intensives per alguna complicació en el part, el personal de neonatologia fomentarà la trobada entre mare i fill vàries vegades al dia. En cas de que sigui el nen el que estigui ingressat a neonatologia, el personal de planta facilitarà a la mare les visites a la unitat durant vàries vegades al dia.
  • 7.6 Es fomentarà, en tot moment, el contacte físic proper entre la mare/ pare i el seu fill, per afavorir el reconeixement de signes de gana del nadó, facilitar que s’agafi al pit millorar el vincle.
 • 8- Animar a les mares a alletar a demanda (alimentació guiada)
  • 8.1 En tots els nens es recolzarà la lactància a demanda (quan el nen doni mostres de que vol menjar) si no hi ha contraindicacions clíniques. Els procediments hospitalaris no interferiran en aquesta norma. El personal ensenyarà a les mares a reconèixer els signes de gana del nen i la importància de respondre a ells.
  • 8.2 S’informarà a les mares que és acceptable despertar al seu fill per alimentar-lo si sent el pit ple. Se’ls explicarà la importància de la presa nocturna per la producció de llet.
 • 9-No donar als nens alletats, tetines xumets i mugroneres
  • 9.1 El personal ha de desaconsellar l’ús de tetines o xumets mentre s’estableixi la lactància. Els pares que vulguin fer-ne ús han de ser advertits dels possibles efectes nocius vers la lactància perquè prenguin una decisió informada. Aquesta conversa, així com la decisió dels pares s’ha d’enregistrar en la història clínica.
  • 9.2 No es recomana l’ús de mugroneres, excepte en circumstàncies extremes i en períodes de temps el més curt possibles. A qualsevol mare que estigui considerant l’ús de mugroneres se li explicaran les desavantatges abans que comenci el seu ús. Hauria de romandre sota la cura d’una persona experta en lactància mentre utilitzi mugroneres i ha de rebre ajuda per deixar- les de fer servir, el més aviat possible.
 • 10-Fomentar l’establiment de grups de recolzament a la lactància
  • 10.1 Aquesta institució recolza la cooperació de professionals sanitaris i els grups de recolzament voluntaris, a la vegada que reconeix que les institucions sanitàries tenen la seva pròpia responsabilitat en la promoció de la lactància.
  • 10.2 En el període post natal se’ls facilitarà a totes les mares la manera de posar-se en contacte amb totes les persones i institucions locals que poden recolzar la seva lactància, per això les adreces, telèfons i web estaran en les àrees de maternitat i també en els documents informatius que se’ls entrega a las mares. Aquestes dades seran regularment actualitzats per assegurar la seva correcta informació.
  • 10-3 El centre estarà en contacte amb els grups de recolzament a la lactància de la zona i existirà una representació com membre del Comitè de Lactància, que assistirà algunes de les seves reunions.
  • 10-4 Quan el centre faci jornades de portes obertes representants del grup de recolzament a la lactància participaran com assessors en les ponències.

Altres especificacions:

 • A) Afavorir un entorn acollidor per les famílies amb mares lactants.
  • A.1 Es considerarà la lactància com la forma natural d’alimentar als nadons i als nens petits.
  • A.2 Es facilitarà a totes les mares a alletar els seus fills en totes les zones públiques.
  • A.3 L’ hospital disposarà de zones còmodes i senyalitzades per les mares que prefereixin alletar al seu fill i protegir la seva privacitat.
 • B) Complir amb el codi de comercialització de succedanis de llet materna i les resolucions posteriors de l’assemblea mundial de la salut (AMS) relacionades amb el codi.
  • B.1 No s’acceptaran en aquest centre de salut subministraments gratis o a baix preu de succedanis de la llet materna.
  • B.2 Els succedanis de la llet materna, incloent les llets especials, seran adquirits de la mateixa manera que s’adquireixen altres aliments o medicaments.
  • B.3 No es permetrà cap material promocional d’aliments o begudes infantils que no siguin la llet materna.
  • B.4 Les embarassades no rebran materials que promoguin la lactància artificial.
  • B.5 La tècnica de la lactància artificial només serà ensenyada per treballadors de salut, i només a aquelles embarassades, mares o familiars que tinguin que fer-la servir. S’evitarà l’explicació en grup.
  • B.6 Els succedanis de la llet materna es mantindran fora de la vista de les embarassades i de les mares.
  • B.7 La institució no permetrà que es distribueixin a les embarassades i mares paquets de regal que contenguin succedanis de la llet materna o articles relacionats que interfereixin amb la lactància materna.
  • B.8 Ni els treballadors de Quirón salut Hospital General de Catalunya ni els seus familiars han d’acceptar incentius financers o materials per promocionar els productes afectats pel Codi.
  • B.9 Els fabricants i distribuïdors de productes afectats pel Codi han de declarar a la institució qualsevol contribució feta als treballadors de salut, com beques, viatges d’estudis, ajudes a la investigació, conferències o similars. El beneficiat ha de fer una declaració anàloga.
 • C) L’atenció al part estarà acord amb la situació clínica de la mare i sempre respectant l’Estratègia d’Atenció al Part Normal del Sistema Sanitari de Salut.
 • D) Totes les mares tindran el dret a rebre una informació clara i imparcial que els permetrà prendre lliurament una decisió informada de com volen alimentar i cuidar als seus fills.
 • E) No es discriminarà a cap dona pel mètode d’alletament que hagi escollit pel seu fill i se li proporcionarà recolzament sigui quina sigui l’elecció.