• Realització de proves funcionals per al diagnòstic dels trastorns de les plaquetes i estudi de l'efecte dels antiagregants.
  • Realització d'aspirats de medul·la òssia i de biòpsies òssies.
  • Realització d'estudis per al diagnòstic de trombofílies.
  • Realització d'estudis d’inmunofenotip, citogenètica i biologia molecular per a l'estudi de les malalties hematològiques.
  • Administració de quimioteràpies, transfusions de sang i altres fàrmacs específics com a ferro intravenós, immunoglobulines i factors de coagulació a l'hospital de dia.
  • Realització de sagnies a l'hospital de dia.
  • Realització de biòpsies de medul·la òssia amb sedació.