• Hemodinàmica: estudis diagnòstics coronaris.
 • Tècniques d´intervencionisme terapèutic en cardiologia: dilatació i implant de Stents recoberts i convencionals.
 • Angioplàstia primària y de rescat en l´infart agut de miocardi.
 • Implantació baló de contra pulsació.
 • Tratament de cardipatia estructural (tancament percutani de CIA, dispositius de Orejuela…).
 • Estudis diagnòstics drets amb test de vasodilatació per diagnòstic d´hipertensió arterial pulmonar.
 • Punció i drenatge pericardi i pleural.
 • Biòpsia cardíaca.
 • Estudis electrofisiològics diagnòstics i terapèutics ablacions.
 • Implantació de marcapassos externs temporals.
 • Implantació de marcapassos mono-bi-i Tricameral.
 • Implantació de dispositius diagnòstics: Reveal.
 • Implantació de dispositius de teràpia de resincronizació: marcapassos y desfibril·ladors.
 • Cirurgia cardíaca: valvulars, coronaris, masses intramiocàrdiques.