• Pacients amb malaltia pulmonar obstructiva crònica (EPOC).
  • Asma al·lèrgica i no al·lèrgica.
  • Tos crònica.
  • Infeccions respiratòries.
  • Tumors broncopulmonars.
  • Malalties del somni i altres patologies de l'aparell respiratori.
  • Deshabituació tabàquica