• Qualsevol patologia vestibular que cursi amb clínica d'inestabilitat.
  • Vertigen.