• Administració de tot tipus de tractaments amb quimioteràpia.
  • Administració d'anticossos i immuno-moduladors.
  • Administració de fàrmacs contra dianes específiques.
  • Realització de tècniques invasives de suport: toracocentesis, paracentesis, transfusions, etc.
  • Cuidat de catèters i dispositius endovenosos permanents (port-a-cath).
  • Maneig de les toxicitats severes associades a tractaments oncològics (neutropènies, trombopenies, etc.).
  • Tractament de complicacions associades a la història natural del càncer (compressió medul·lar, síndrome de la cava superior, etc.)
  • Tractament específic amb quimioteràpia associada o no a radioteràpia d'alta complexitat
  • Tractament de suport del malalt avançat (tractament del dolor complex, hipercalcemia, etc.)