Quins tipus d'estudi avalua un CEIm?

El CEIm avalua qualsevol projecte de recerca que contingui pacients, dades de salut de pacients o mostres biològiques d'origen humà.

Per obtenir més informació sobre les diferents tipologies d'estudi i models de protocol i fulls d'informació al pacient, si us plau, adreceu-vos a https://www.hgc.es/es/investigacion-docencia/comite-etica-investigacion-medicamentos- grup-hospitalari/requisits-presentacio

En quin moment cal enviar un estudi perquè l'avaluï el CEIm?

Els projectes de recerca s'han d'enviar al CEIm per avaluar-los ABANS de la seva realització. Un projecte de recerca no pot començar sense el dictamen favorable del CEIm corresponent.

El CEIm no avaluarà projectes ja realitzats.

És necessari que el CEIm avaluï un cas clínic per a la publicació?

El CEIm no avalua casos clínics que es volen publicar en revistes científiques, però si cal sol·licitar consentiment informat específic al pacient.

Tot i això, en cas que una revista no accepti el consentiment del pacient i sol·liciti explícitament el vistiplau del CEIm, pot enviar-nos una consulta (ceic.idcsa.cat@quironsalud.es)

Cal que el CEIm avaluï una recollida de dades de pacients de la consulta assistencial?

Sí, el CEIm ha d'avaluar qualsevol estudi que contingui dades de salut dels pacients encara que s'hagin recollit a nivell assistencial, ja que l'ús de les dades es farà servir per un motiu diferent de l'assistència mèdica: la investigació.

He de sol·licitar consentiment informat per a una recollida de dades de pacients de la meva consulta assistencial?

Si, sempre se sol·licitarà el consentiment informat específic als pacients per a l'ús de les dades per a l'estudi en qüestió, ja que es faran servir les dades assistencials per a un motiu diferent de la seva assistència mèdica: la investigació.

En quins casos no cal un consentiment informat per a una recollida de dades de les històries clíniques dels pacients?

L'investigador principal ha de sol·licitar una exempció de consentiment informat per estudiar-lo, i el CEIm avalua i atorga l'exempció tenint en compte el compliment d'aspectes ètics i legals que garanteixin la confidencialitat de les dades, de què es tracti d'un indubtable estudi de valor social, que la investigació no sigui factible sense la dispensa del consentiment, el risc per als participants sigui mínim i que els pacients no es troben en seguiment. Si es donen totes aquestes circumstàncies, s'acceptarà la sol·licitud d'exempció de consentiment.