L'Hospital Universitari General de Catalunya (HUGC) disposa de Concert Universitari per a la Formació de Grau en Infermeria i Medicina. També, realitza Formació Sanitària Especialitzada, en les especialitats de:

  • Anestèsia i Reanimació
  • Farmàcia Hospitalària
  • Pediatria i les àrees específiques
  • Medicina Interna

La comissió de Docència és l’òrgan col·legiat al qual correspon planificar i organitzar la formació, supervisar la seva aplicació pràctica i controlar el compliment dels objectius previstos en els programes formatius de les diferents especialitats en ciències de la salut.

Correspon a les comissions de docència facilitar la integració de les activitats formatives i dels residents a l'activitat assistencial i ordinària del centre, planificant la seva activitat professional al centre conjuntament amb els òrgans de direcció assistencial.

REGLAMENTO DE LA COMISION DE DOCENCIA (767.8 KB) (32 páginas)