• Prevenció de risc cardiovascular
  • Detecció precoç de ca de còlon, mama, ginecològic, pròstata,...
  • Apnees del somni,...

L'actuació en prevenció sestableix en tres nivells.

Prevenció primària: L'objectiu és disminuir les probabilitats d'emmalaltir.

En primer lloc detectant els comportaments i els hàbits de vida, hàbits tòxics, alimentaris, entorn laboral, etc... que puguin alterar l'estat de salut, ja que un estil de vida insà és el principal determinant de salut als països industrialitzats a l’ actualitat.

La prevenció de malalties infeccioses mitjançant la immunització activa (vacunació) constitueix un instrument fonamental en la medicina preventiva actual, per tant a tots els nostres pacients s'actualitza el calendari vacunal, la immunització passiva i la quimioprofilaxi.

La quimioprevenció per prevenir malalties cròniques no transmissibles, entre les quals destaquen la cardiopatia isquèmica i l'osteoporosi. Es fa una estratificació de risc i les recomanacions segons les guies actuals de prevenció i tractament.

L'educació sanitària mitjançant el consell mèdic és actualment un dels mitjans preventius principals. Per poder assolir els objectius de salut, és fonamental la participació activa del pacient per dur a terme els canvis conductuals i dhàbits de vida que es creguin necessaris. Per això el nostre centre integra un equip multidisciplinari que sota la coordinació del metge internista n'estableixi un de manera personalitzada i comprensible les modificacions de les pautes de conducte possibles per millorar el seu estat de salut, i el suport necessari, des de tots els punts de vista, psicològic , dietètic, per deixar de fumar, maneig de l'estrès, consells per fer exercici, un seguiment proper i accessible del seu estat de salut.

Prevenció secundària: L'objectiu és detectar la malaltia en fase precoç o bé els factors de risc per emmalaltir.

Es realitzen aquelles proves de cribratge orientades a detectar malalties en fase precoç, que puguin tenir un efecte marcat sobre l'esperança i la qualitat de vida, que siguin susceptibles de ser tractades i que el seu tractament en fase asimptomàtica aconsegueixi resultats superiors als obtinguts després de l'aparició dels símptomes.

Prevenció terciària. El seu objectiu és endarrerir el curs de la malaltia i atenuar les incapacitats quan existeixin.