Gastroscòpia i colonoscòpia diagnòstica, cromoendoscòpia, càpsula endoscòpica per a l'examen de l'intestí prim. Polipectomia i resecció mucosa endoscòpica de tumors. Tractament hemostàtic endoscòpic de lesions sagnants (injecció, esclerosi, lligadura de varius esofàgiques, coagulació amb argó). Extracció de cossos estranys. Gastrostomia percutània endoscòpica. Tractament de l’acalàsia. Dilatació d'estenosi digestives. Col·locació de pròtesis per a tractament d'estenosi malignes. Tractament de fístules esofàgiques. Tractament de vies biliars i pancreàtica: esfinterotomia endoscòpica, extracció de càlculs, dilatació d'estenosi, col·locació de pròtesis biliar. Col·locació de pilotes intragàstriques per al tractament de l'obesitat.