Les necessàries en funció de la patologia o malalties coadjuvants dels pacients.