Diagnòstic i control de les malalties infeccioses.

  • Infeccions comunitàries
  • Adquirides o relacionades amb l'àmbit sanitari (I.R.A.S)
  • Optimitzar els tractaments antimicrobians que reben els malalts ingressats.
  • Vigilància epidemiològica
  • Vigilància a l'emergència de microorganismes conflictius potencialment relacionats amb el consum de determinats antibiòtics.

Elaboració anual del mapa de sensibilitats i realització de recomanacions i control del seguiment de les mateixes.

  • Conèixer la taxa d'incidència de les infeccions nosocomials relacionades amb microorganismes multiresistents, infeccions relacionades amb els procediments quirúrgics i de bacterièmies nosocomials.
  • Identificació, control i declaració de brots.
  • Mesures preventives per evitar les infeccions en l'àmbit sanitari i control de les mesures establertes.
  • Millorar l'ús dels antibiòtics en el nostre centre.