La prevalença de consum de tabac a Catalunya, segons dades del 2012, és del 28,5% de la població.

El tabac és la primera causa de mort evitable al nostre país. Fumar contribueix a patir molts problemes de salut que comporten un ingrés hospitalari, principalment malalties cardiovasculars, respiratòries i càncer. Així mateix, els fumadors utilitzen més freqüentment els serveis d'urgències que els no fumadors, les estances hospitalàries són més llargues i fumar augmenta el risc de complicacions en procediments quirúrgics. Més d’un terç de fumadors ingressats estan d’acord a deixar de fumar aprofitant l’ingrés hospitalari.

La nova Llei 42/2010 de mesures de control del tabaquisme prohibeix fumar als espais interiors i exteriors dels recintes hospitalaris. Les persones que hi ingressen veuen interromput el consum de tabac bruscament durant l'estada al centre hospitalari. Aquesta circumstància dins un espai lliure de fum proporciona una oportunitat per al fumador d'iniciar un procés de deixar de fumar en un ambient saludable. Així mateix, afavoreix que els fumadors siguin atesos per professionals sanitaris que poden tractar, en primer lloc, el síndrome d'abstinència inicial i, en segon lloc, començar un tractament efectiu per deixar de fumar.

La dependència del tabac està reconeguda com a trastorn mental i de la conducta a la Classificació Internacional de Malalties de l'OMS (CIE-10) i al Manual diagnòstic i estadístic dels trastorns mentals de l'Associació Americana de Psiquiatria (DSM-IV TR) . Així, doncs, el tractament del tabaquisme hauria de ser inclòs com una activitat protocol·litzada habitual dins l'àmbit hospitalari.

No hi ha cap altra actuació que tingui tants guanys potencials en la prevenció de la mortalitat i la discapacitat com ajudar a deixar de fumar.

dejardefumardejardefumar

Este enlace se abrirá en una ventana nueva