• Estudi d'alteracions de la biologia hepàtica detectats a partir de revisions periòdiques de salut o d'analítiques practicades per qualsevol facultatiu o mitjançant el Servei d'Urgències
  • Estudi de les alteracions del metabolisme del ferro per despistatge d'hemocromatosi. Aplicació dels protocols en vigor amb estudi genètic de la població de risc
  • Estudi diagnòstic d'hepatitis agudes, víriques o toxicomedicamentosas, així com el seu seguiment i tractament
  • Estudi diagnòstic d'hepatitis cròniques d'origen víric, autoimmune, metabòlic, tòxic, així com els seus controls periòdics i tractament específic
  • Estudi diagnòstic de la cirrosi hepàtica compensada o amb complicacions, així com seguiment i tractament

Diagnòstic precoç de l'hepatocarcinoma, mitjançant controls periòdics dels pacients de risc, així com aplicació de la terapèutica oportuna en cada cas