Referents per patologies:
Fracàs Renal Agut de qualsevol etiologia: 2ª alteracions metabòliques, Nefrotoxicitat per contrast o fàrmacs, rabdomiòlisi per "crash síndrome" o drogues, obstructiu, insuficiència cardíaca, post cirurgia, isquèmic, infeccions agudes, malalties hematològiques, post trasplantament medul·lar o tractaments oncològics, etc.
Malaltia Renal Crònica
Glomerulopaties tant primàries com a secundàries a malalties Sistèmiques: Lupus Eritematós, Connectivopaties. Sind. Sjögren i altres processos reumàtics, disproteïnèmies, gammopaties monoclonals, mieloma, amiloïdosis, neoplàsies, síndrome hemolític urèmic, vasculitis, alteracions renals en infeccions, trastorns vasculars, nefropatia diabètica, cardiopaties, insuficiència cardíaca congestiva, malaltia hepàtica, aterosclerosi, ronyó en l'ancià...
Nefropaties Intersticials

Nefropatia úrica, per liti, hiperoxalúria, necrosi papil·lar, ronyó medul·lar en esponja, pielonefritis per reflux, tumors…
Nefropaties Tubulars

Acidosi tubular proximal i distal, Hipercalciúries...
Nefropaties congènites i hereditàries

Cèl·lules falciformes, poliquistosi de l'adult, síndrome Alport, malaltia quística medul·lar, malaltia de Fabry, cistinosi, síndrome de Gaucher...
Nefropaties tòxiques
Litiasi renal i estudis metabòlics: Litiasi úrica, oxalat càlcic, cistinúria, coral·liforme...
Hipertensió Arterial: Essencial, vasculorenal, embarasso
Alteració renal en l'embaràs
Patologia associada a trastorns hidroelectrolítics: hiponatrèmia, trastorn hipoosmolar, hipernatrèmia, deshidratació, acidosi i alcalosi metabòlica, alteracions del potassi, edema i utilització de diürètics