La unitat de cures intensives participa en diverses comissions assistencials de l'hospital: comissió d'històries clíniques, comitè d'ètica assistencial, comissió de mortalitat, comissió de transfusions, comissió de farmàcia, comissió de rehabilitació, comissió de reanimació cardiopulmonar, comissió de trombosi i comissió de investigació.


Així mateix, com a servei central de l'hospital, dóna suport assistencial a la resta de serveis de l'hospital, forma part de l'equip de reanimació pulmonar i participa als programes destinats a reduir la incidència d'infeccions per organismes multiresistents (Resistència Zero), pneumònies nosocomials (Pneumònia Zero) i bacterièmies associades a l'ús de catèters endovasculars (Bacterièmia Zero).