Tractament de patologia greu de l'adult:

 • Patologia neurocrítica
 • Ictus agut
 • Síndromes coronàries agudes
 • Insuficiència cardíaca aguda
 • Patologia infecciosa greu. Codi sèpsia.
 • Xoc
 • Fracàs multiorgànic
 • Insuficiència respiratòria aguda: ventilació mecànica invasiva i no invasiva (CPAP, Bipap)
 • Síndrome de distress respiratori de l'adult
 • Insuficiència renal aguda en pacients crítics
 • Patologia mèdica greu

Patologia obstètrica greu:

 • Preeclàmpsia, eclàmpsia
 • Síndrome HELLP
 • Embòlia de líquid amniòtic
 • Politraumatismes

Postoperatori de:

 • Cirurgia toràcica
 • Neurocirurgia
 • Cirurgia general
 • Cirurgia cardíaca
 • Cirurgia vascular
 • Cirurgia maxil·lofacial
 • Traumatologia
 • Otorinolaringologia
 • Ginecologia
 • Patologia oncològica greu
 • Patologia hematològica greu

TÈCNIQUES:

 • Col·locació de catèters guiat per ecografia: arterial, venós central, artèria pulmonar (Swan Ganz)
 • Monitorització de la despesa cardíaca amb PICCO
 • Ecocardiografia transtoràcica
 • Ecografia pulmonar
 • Ventilació mecànica protectora
 • Col·locació de drenatge pleural (tècnica Seldinger)
 • Doppler transcranial tipus duplex
 • Punció lumbar
 • Pericardiocentesi diagnòstica i evacuadora
 • Col·locació de pilota de contrapulsació intraaòrtica
 • Col·locació marcapassos intravenós provisional
 • Paracentesi diagnòstica
 • Traqueostomia percutània (tècnica Griggs)
 • Intubació endotraqueal amb videolaringoscopi
 • Fibrobroncoscòpia
 • Cardioversió i desfibril·lació elèctrica
 • Tècniques de reemplaçament renal: Hemodiafiltració continua