UNITAT D´ALT RISC DE CÀNCER COLORECTAL

 • El càncer de còlon i recte (CCR) representa el segon tumor més freqüent en el nostre medi. Malgrat això, es tracta d´un tumor que es pot prevenir.
 • Aquesta prevenció es basa en la detecció del tumor en fase precoç (pòlip) mitjançant una colonoscòpia. S´anomena grup d´alt risc de CCR al conjunt d´individus que, o bé per factors personals o bé per antecedents familiars, tenen més probabilitats de desenvolupar aquest tumor. La Unitat d´Alt Risc de CCR (Unitat-CCR) és una unitat dirigida a prevenir l´aparició d´aquest tumor o, si això no és possible, minimitzar l´impacte que pot tenir en el pronòstic la qualitat de vida del pacient. El seu objectiu principal és identificar els individus d´alt risc de desenvolupar un CCR, per tal de poder aplicar les mesures preventives adients en cada cas.
 • Si vostè compleix algun dels criteris següents, i ho desitja, es pot visitar a la Unitat- CCR:
   1. Ha tingut un CCR abans dels 50 anys
   2. Ha tingut més d´un CCR
   3. Almenys un familiar de primer grau (pares, germans, fills) han tingut un CCR, abans dels 60 anys
   4. Almenys dos familiars de primer grau (pares, germans, fills) han tingut un CCR amb independència de l´edat del diagnòstic.
   5. Vostè o algun membre de la seva família ha estat diagnosticat d´una poliposi colorectal.
 • Si decideix visitar-se a la Unitat- CCR és molt important que aconsegueixi un recull el més exhaustiu possible dels antecedents familiars (edat del diagnòstic de CCR, hospital en què es va fer la intervenció i, si és possible informes mèdics que confirmin el diagnòstic) que juntament amb els seus antecedents personals, són imprescindibles per fer una adequada valoració del risc de CCR.