Proves diagnòstiques necessàries per a la valoració i control de la patologia de cada pacient:

Valoració clínica, Laboratori, tècniques radiològiques, gabinets d'exploracions cardíaca i pulmonar, escales de valoració funcional, cognitiva, afectiva i sociofamiliar.