Tractaments farmacològics ambulatoris a Hospital de Dia:

  • Teràpies nebulitzades
  • Tractament diürètic endovenós
  • Antibioticoteràpia parenteral
  • Tractament amb ferro endovenós
  • Tractament mèdic a Hospitalització quan sigui necessari per descompensació no manejable ambulatòriament
  • Conciliació terapèutica farmacològica

Rehabilitació

Col·laboració i coordinació amb les diferents especialitats implicades en el seguiment de les patologies que presenti el pacient

Accessibilitat telefònica

Formació del pacient en autocures

Tenir cura del cuidador