Pacients amb malaltia crònica avançada:


 • Insuficiència cardíaca crònica amb dispnea basal classe III o major de la NYHA
 • Malaltia respiratòria crònica amb dispnea basal major o igual III de MRC.
 • Malaltia renal crònica estadi IV o V NKF
 • Malaltia hepàtica crònica Child Pugh > 7
 • Malaltia neurològica crònica amb escala de Pfeiffer > 7 error, MEG < 18, IB < 60

Pluripatològics:

Són pacients que presenten malalties cròniques definides en dues o més d'un conjunt de les categories següents.

CATEGORIA A

 • Insuficiència cardíaca en grau II de la NYHA
 • Cardiopatia isquèmica

CATEGORIA B

 • Vasculitis i malalties autoimmunes sistèmiques
 • Malaltia renal crònica: FG <60 ml/min o proteïnúria (> 3 mesos)

CATEGORIA C

 • Malaltia respiratòria crònica que ha estat en situació d'estabilitat clínica amb dispnea grau II de la MRC

CATEGORIA D

 • Malaltia inflamatòria crònica intestinal
 • Hepatopatia crònica amb insuficiència hepatocel·lular o hipertensió portal

CATEGORIA E

 • Atac cerebrovascular
 • Malaltia neurològica amb dèficit motor permanent i IB<60
 • Malaltia neurològica amb deteriorament cognitiu permanent Pfeiffer amb 5 o més errors

CATEGORIA F

 • Arteriopatia perifèrica simptomàtica
 • Diabetis mellitus amb retinopatia proliferativa o neuropatia simptomàtica

CATEGORIA G

 • Anèmia crònica per pèrdues digestives o hemopatia adquirida no subsidiària de tractament curatiu amb Hb < 10 mg/dl en dues determinacions separades més de tres mesos
 • Neoplàsia sòlida o hematològica activa no subsidiària de tractament amb intenció curativa

CATEGORIA H

 • Malaltia osteoarticular crònica que provoqui per si mateixa una limitació per a les activitats bàsiques de la vida diària (IB < 60).