Estudi de pacients en els quals sospitem una malaltia potencialment greu que requereixi un diagnòstic i tractament en el menor temps possible