Anamnesi exploració física i valoració clínica.

Exploracions radiològiques, endoscòpies, biòpsies, tècniques d'anatomia patològica i laboratori necessàries per al diagnòstic de la malaltia